Oświadczenie w sprawie zawetowania przez Prezydenta RP nowelizacji ustawy Prawo oświatowe

Akademickie Kluby Obywatelskie ze zdziwieniem i dezaprobatą przyjęły decyzję Prezydenta RP o powtórnym zawetowaniu nowelizacji ustawy o prawie oświatowym, tym bardziej, że w przestrzeni publicznej pojawiały się informacje o roboczych kontaktach w tej sprawie Ministerstwa Edukacji i Nauki z otoczeniem eksperckim Pana Prezydenta. Jesteśmy rozgoryczeni decyzją Prezydenta, który – podzielając w obu kampaniach wyborczych stanowiska patriotycznej części środowiska akademickiego w zakresie oświaty i nauki – zidentyfikował się z opinią środowiska odległego nam w poglądach i działaniach.

Problematyka nowelizacji ustawy jest niezwykle ważna dla procesów dydaktycznych i wychowawczych w polskich szkołach i wymaga pilnego wprowadzenia. W tej sytuacji zwracamy się do Pana Ministra Przemysława Czarnka z prośbą o kontynuację prac związanych z nowelizacją Ustawy Prawo Oświatowe, a także o realizowanie tego zadania we współpracy z Urzędem Prezydenta RP.

Akademickie Kluby Obywatelskie zwracały się już z petycją w tej sprawie do Prezydenta RP, przytaczając argumenty, które w skrócie zostaną przywołane ponownie.

Zwracaliśmy uwagę na prawo pierwszeństwa rodziców w wyborze profilu edukacji swoich dzieci a także prawo do wychowywania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. Gwarantują je: Deklaracja Praw Człowieka – art.26, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – art.48. ust.1 oraz art. 53. ust.3, ustawa Prawo Oświatowe – art. 1 ust.1, 2, 3.

Konsekwencją tych praw są zadania państwa w zapewnieniu uczniom szkół i placówek oświatowych kształcenia i wychowania opartego na systemie wartości określonych w Konstytucji RP i ustawie Prawo Oświatowe, jak również ochrony ich dobrostanu fizycznego i psychicznego. Systemowa otwartość instytucji edukacyjnych nie może stanowić zagrożenia w integralnym rozwoju osobowym dzieci i młodzieży.

Obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa oświatowego okazały się zabezpieczeniem niewystarczającym. Wskutek swobody interpretacyjnej były i są wykorzystywane w praktyce przez środowiska lewicowo-liberalne, zwłaszcza „genderowe”, do propagowania wśród młodzieży ideologii opartych na relatywizacji systemu wartości, nieakceptowanych przez zdecydowaną większość rodziców i mogących prowadzić do zaburzeń w rozwoju ich dzieci. Dotychczasowe zapisy prawa umożliwiają niestety wywieranie niepożądanego wpływu wychowawczego wobec niepełnoletnich dzieci i młodzieży oraz ograniczenie praw rodziców do wychowania. Stanowi to istotne naruszenie kluczowych praw dziecka, rodzica i obywatela.

Akademickie Kluby Obywatelskie popierają takie rozwiązania nowelizacji ustawy Prawo Oświatowe, które zapewnią rodzicom czynny udział w decydowaniu o kształcie wychowania ich dzieci w szkole, zabezpieczą dobra dzieci oraz ich rozwój ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej.

W imieniu Klubów AKO:

dr Janusz Sobieszczański – członek Zarządu AKO Warszawa
prof. dr hab. Michał Seweryński – przewodniczący AKO Łódź
prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień – przewodniczący AKO Katowice
prof. dr hab. inż. Andrzej Stepnowski – przewodniczący AKO Gdańsk
prof. dr hab. Małgorzata Suświłło – przewodnicząca AKO Olsztyn
prof. dr hab. Mirosław Szumiło – przewodniczący AKO Lublin
dr hab. Jacek Piszczek – przewodniczący AKO Toruń
prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek – przewodniczący AKO Wrocław
prof. dr hab. Piotr Briks – przewodniczący AKO Szczecin

Zarząd AKO Poznań:
prof. dr hab. inż. Jacek Błażewicz
ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz
prof. UAM dr hab. Elżbieta Czarniewska
prof. dr hab. inż. Antoni Florkiewicz
prof. UAM dr hab. Grzegorz Musiał
prof. dr hab. Stanisław Paszkowski
prof. dr hab. Wojciech Rypniewski
prof. dr hab. Wojciech Święcicki
prof. UAM dr hab. Witold Tyborowski
prof. dr hab. inż. Jerzy Weres
dr Zdzisław Habasiński
dr Tadeusz Zysk
mgr inż. Piotr Cieszyński
mgr Ewa Ciosek
mgr Jan Martini

Poznań, Warszawa, Łódź, Gdańsk, Katowice, Lublin, Toruń, Olsztyn, Wrocław, Szczecin, 19 grudnia  2022