Skip to content

Założenia

Akademickie Kluby Obywatelskie są autonomicznymi zrzeszeniami naukowców nawiązującymi do chlubnych tradycji tego typu towarzystw, stowarzyszeń, akademii itp. działających w środowisku europejskich, w tym także polskich uczonych od XIX w.

AKO nie jest natomiast (ani w Szczecinie, ani w żadnym innym mieście) partią czy organizacją polityczną, a nasi członkowie niekiedy znacząco różnią się sympatiami partyjnymi albo poglądami na poszczególne kwestie, tak to już bywa wśród naukowców. Łączą nas jednak wspólne wartości, fundamentalne przekonania i podobna wrażliwość na kwestie społeczne i polityczne.

Celem AKO jest kształtowanie i propagowanie postaw i działań upowszechniających nowoczesny polski patriotyzm, który łączy pamięć o dokonaniach i tradycjach minionych pokoleń Polaków z działaniami na rzecz rozwoju współczesnej Polski i przyszłych pokoleń.

Działania podejmowane przez AKO mają na celu również dążenie do zapewnienia wysokiego poziomu edukacji i nauki polskiej. Obszarami możliwej działalności AKO może być i najczęściej jest m.in. organizowanie konferencji, seminariów, sympozjów, wykładów, pogadanek, pokazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych mediów dla różnych środowisk, zwłaszcza dla szkół, podczas których przekazywać się będzie ich uczestnikom wiedzę o różnych aspektach historycznych i współczesnych polskiego życia narodowego i państwowego, inicjowanie dyskusji lub włączanie się w dyskusje o ważnych moralnie, społecznie, ekonomicznie, politycznie sprawach życia publicznego w Polsce – formułowanie i wydawanie w tych sprawach oświadczeń, opinii, komunikatów, stanowisk, odezw itp. Domaganie się od osób pełniących funkcje publiczne, aby ich działania służyły dobru wspólnemu, a nie interesom partykularnym czy osobistym, w szczególności dotyczy to funkcjonariuszy instytucji państwowych, samorządowych i pracowników mediów publicznych i komercyjnych.

Ideową podstawą działań AKO są wartości chrześcijańskie i patriotyczne, które od ponad tysiąca lat współtworzyły polską tożsamość narodową; a także zasady solidarności społecznej i demokracji we wszystkich sferach życia publicznego.

Członkowie AKO w swoim myśleniu i działaniach kierują się zasadą komplementarności metod naukowego, religijnego i artystycznego poznawania i objaśniana świata.

Za nadrzędne kategorie organizujące polskie życie społeczne członkowie AKO uznają rodzinę, naród i suwerenne państwo.

Zachęcamy do zajrzenia na stronę Klubu macierzystego w Poznaniu: http://ako.poznan.pl (na naszej stronie można też znaleźć odnośniki do Klubów w innych ośrodkach akademickich)

AKO nie narzuca swoim członkom jakichś konkretnych zobowiązań, konieczności uczestnictwa w regularnych spotkaniach czy udziału we wspólnych działaniach. Wszystko w zależności od możliwości i chęci. AKO jest raczej środowiskiem opiniotwórczym, w razie potrzeby wydającym oświadczenia czy stanowiska formułowane w imieniu środowisk akademickich i popierane przez należących do AKO osoby, także w sytuacjach, kiedy osoby o poglądach konserwatywnych lub ze względu na swoje przekonania są dyskryminowane lub marginalizowane, co niestety zdarza się coraz częściej. W całej Polsce jest nas już kilkaset osób, wśród których każdy może także znaleźć ewentualnie wsparcie dla własnych inicjatyw, albo w miarę możliwości i chęci, włączyć się w inicjatywy zaproponowane przez innych.

Do naszego grona zapraszamy osoby, podzielające nakreślone powyżej idee, które (póki co idee nie osoby…) niestety coraz częściej są rugowane z życia uczelni wyższych,

– obecność w AKO daje możliwość poznania badaczy o podobnych poglądach i wrażliwości, którzy na swoich uczelniach są w cichej mniejszości, ale w całej Polsce stanowią liczną, choć póki co słabo zorganizowaną grupę,

– za to coraz skuteczniej organizują się i wpływają na kierunki rozwoju wyższych uczelni ludzie o poglądach liberalno-lewicowych, a nawet lewackich, bardzo często o zapędach autorytarnych. Naukowcy o poglądach konserwatywnych, patriotycznych, chrześcijańskich są marginalizowani, nierzadko poddawani ostracyzmowi, zdarzały się już także przypadki realnych prześladowań za przekonania.

– AKO stanowi silną grupę wsparcia, a także pomocy organizacyjnej w działaniach, które sami moglibyśmy inicjować.

– Last but not least – miło jest się od czasu do czasu znaleźć wśród ludzi, którzy myślą w podobny sposób, cenią te same wartości, którym nie jest wszystko jedno, którym przyświecają podobne ideały. To odtrutka na zalew relatywizmu, politycznej poprawności i lewicowego autorytaryzmu na naszych uczelniach.

Kluby AKO działają już od 13 lat i zrzeszają w całej Polsce setki Akademików i osób związanych z życiem akademickim (w przyszłości być może także w ich własnych Kołach – studentów…). Można zapoznać się z naszymi działaniami, organizowanymi wydarzeniami, wystąpieniami członków AKO w w różnego rodzaju mediach.

17.02.2024 na spotkaniu przewodniczących AKO z całej Polski powołano do życia Porozumienie autonomicznych Akademickich Klubów Obywatelskich. Na czele Porozumienia stanął primus inter pares prof. Stanisław Mikołajczak (Poznań).

Bardzo serdecznie zapraszamy do kontaktu.