Skip to content

Statut

PROJEKT STATUTU

Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Jana Pawła II w Szczecinie

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1

Akademicki Klub Obywatelski im. Jana Pawła II w Szczecinie, zwany dalej AKO działa na podstawie niniejszego statutu

 • 2

AKO jest dobrowolną, demokratyczną i samorządną organizacją, skupiającą w swych szeregach osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawionych praw publicznych, którzy akceptują cele statutowe AKO i spełniają statutowe wymogi członkostwa i równocześnie są pracownikami lub studentami szkól wyższych, innych instytucji naukowych lub posiadają stopień naukowy albo są osobami o uznanym autorytecie.

 • 3

Członkowie AKO mają równe prawa i obowiązki, a ich wzajemne stosunki są oparte na zasadach życzliwości, szacunku i pomocy.

 • 4
 1. Władze AKO posługują się własnymi pieczęciami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

oraz używają tłumaczeń nazwy AKO w językach obcych.

 1. AKO może używać wyróżniającego je znaku graficznego oraz ustanawiać i nadawać odznaki

organizacyjne.

 • 5
 1. AKO opiera swoją działalność o pracę społeczną i świadczenia członków, ponadto może

zatrudniać pracowników.

 1. AKO nie prowadzi działalności gospodarczej.
 • 7

AKO na mocy uchwały Zarządu może przystępować do organizacji międzynarodowych oraz być

członkiem związku stowarzyszeń (federacji) działających w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli cele

i metody działania tych organizacji nie pozostają w sprzeczności z ustawodawstwem Rzeczpospolitej

Polskiej i statutem AKO oraz nie naruszają zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych,

których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

 

Rozdział II

ZAŁOŻENIA IDEOWE I PROGRAMOWE AKADEMICKIEGO KLUBU OBYWATELSKIEGO I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 • 8
 1. Nadrzędnym celem AKO jest kształtowanie i propagowanie postaw i działań

upowszechniających nowoczesny polski patriotyzm, który łączy pamięć o dokonaniach

i tradycjach minionych pokoleń Polaków z działaniami na rzecz rozwoju współczesnej Polski

i przyszłych pokoleń.

 1. Działania podejmowane przez AKO mają na celu również dążenie do zapewnienia wysokiego

poziomu edukacji i nauki polskiej.

 1. Akademicki Klub Obywatelski jest miejscem integracji środowisk akademickich wokół idei

polskiego patriotyzmu. W tym celu AKO i jego członkowie podejmują następujące działania:

– organizowanie konferencji, seminariów, sympozjów, wykładów, pogadanek, pokazów

z wykorzystaniem wszelkich dostępnych mediów dla różnych środowisk, zwłaszcza

dla szkół, podczas których przekazywać się będzie ich uczestnikom wiedzę o różnych

aspektach historycznych i współczesnych polskiego życia narodowego

i państwowego,

– inicjowanie dyskusji lub włączanie się w dyskusje o ważnych moralnie, społecznie,

ekonomicznie, politycznie sprawach życia publicznego w Polsce – formułowanie

i wydawanie w tych sprawach oświadczeń, opinii, komunikatów, stanowisk, odezw

itp.

– domaganie się od osób pełniących funkcje publiczne, aby ich działania służyły dobru

wspólnemu, a nie interesom partykularnym czy osobistym, w szczególności dotyczy

to funkcjonariuszy instytucji państwowych, samorządowych i pracowników mediów

publicznych i komercyjnych,

– upowszechnianie wiedzy i pamięci o myśli społeczno-politycznej i dokonaniach

patrona naszego Klubu św. Jana Pawła II.

 1. Ideową podstawą działań AKO są wartości chrześcijańskie, konserwatywne i patriotyczne, które od ponad tysiąca lat współtworzyły polską tożsamość narodową; a także zasady solidarności społecznej

we wszystkich sferach życia publicznego.

 1. Członkowie AKO w swoim myśleniu i działaniach kierują się zasadą komplementarności

metod naukowego, religijnego i artystycznego poznawania i objaśniana świata.

 1. Za nadrzędne kategorie organizujące polskie życie społeczne członkowie AKO uznają

rodzinę, naród i suwerenne państwo.

 • 9

Akademicki Klub Obywatelski realizuje swoje cele poprzez:

 1. uczestnictwo członków AKO w jego statutowej działalności;
 2. prowadzenie działalności informacyjnej (medialnej) i prawnej przeciwko wszelkim

działaniom wymierzonym w symbole religijne, narodowe,

 1. działalność wydawniczą – publikowanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych.

Rozdział III

CZŁONKOWIE AKADEMICKIEGO KLUBU OBYWATELSKIEGO, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 • 10

Członkowie AKO dzielą się na członków zwyczajnych, członków-korespondentów, członków

wspierających i członków honorowych

 • 11
 1. Członkiem zwyczajnym AKO może zostać każda osoba fizyczna, spełniająca wymogi

określone w § 2 niniejszego statutu, która złoży Zarządowi AKO pisemne oświadczenie woli

o zamiarze przystąpienia do Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem postanowienia § 12 ust. 1

niniejszego statutu.

 1. Członkiem-korespondentem AKO może zostać każda osoba fizyczna, spełniająca wymogi

określone w § 2 niniejszego statutu, mająca miejsce zamieszkania poza województwem,

w którym mieści się siedziba AKO, która złoży Zarządowi AKO pisemne oświadczenie woli

o zamiarze przystąpienia do Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem postanowienia § 12 ust. 1

niniejszego statutu.

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, a także jednostka

organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona w działalności

AKO lub szczególnie zasłużona w promowaniu postaw patriotycznych

 • 12
 1. Decyzję o przyjęciu członków zwyczajnych, członków-korespondentów i wspierających do

AKO podejmuje Zarząd w formie uchwały.

 1. Decyzję o nadaniu członkostwa honorowego podejmuje Walne Zgromadzenie AKO.
 • 13
 1. Członkowie AKO, będący osobami fizycznymi, mają prawo:
 2. wybierać i być wybieranymi do władz AKO oraz uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu;
 3. uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez AKO;
 4. uzyskiwać od Zarządu informacje o działalności AKO ;
 5. brać udział w zebraniach, na których władze AKO podejmują uchwały ich dotyczące;
 6. zgłaszać Zarządowi oraz Walnemu Zgromadzeniu wnioski, inicjatywy oraz pomysły,

projekty w sprawach związanych z działalnością AKO

 1. nosić odznakę organizacyjną AKO;
 2. reprezentować AKO, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd, na uroczystościach i imprezach organizowanych przez organy administracji publicznej lub organizacje pozarządowe.
 3. Członkowie wspierający AKO, będący osobami prawnymi, a także jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej mają prawo:
 4. uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez AKO;
 5. uzyskiwać od Zarządu informacje o działalności AKO ;
 6. brać udział w zebraniach, na których władze AKO podejmują uchwały ich dotyczące;
 7. zgłaszać Zarządowi oraz Walnemu Zgromadzeniu wnioski, inicjatywy oraz pomysły,

projekty w sprawach związanych z działalnością AKO.

Powyższe prawa Członkowie wspierający AKO, będący osobami prawnymi, a także jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej realizują za pośrednictwem swoich przedstawicieli.

 • 14
 1. Członkowie zwyczajni AKO są obowiązani:
 2. realizować i propagować cele AKO oraz stosować się do postanowień statutu i uchwał władz AKO;
 3. dbać o dobre imię AKO;
 4. regularnie opłacać składki członkowskie.
 5. Członkowie korespondencyjni, wspierający oraz honorowi AKO są obowiązani:
 6. realizować i propagować cele AKO oraz stosować się do postanowień statutu i uchwał władz AKO;
 7. dbać o dobre imię AKO.
 • 15

Przynależność do AKO nie ogranicza praw jego członków do działalności w legalnie istniejących partiach politycznych i organizacjach społecznych

 • 16

Członkowie honorowi są zapraszani do udziału w uroczystościach oraz imprezach organizowanych

przez AKO, jak również mają prawo uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez AKO i w Walnym Zgromadzeniu AKO.

 • 17

Za zasługi w realizacji celów AKO, mogą być przyznawane następujące wyróżnienia:

 1. dyplom uznania lub list gratulacyjny przyznawane przez Zarząd,
 2. nadanie członkostwa honorowego AKO.
 • 18

Przynależność w AKO ustaje w razie:

 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego w formie pisemnej;
 2. skreślenia z listy członków;
 3. w przypadku pozbawienia praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu;
 4. śmierci członka będącego osobą fizyczną lub ustania bytu prawnego członka nie będącego osobą fizyczną.
 • 19
 1. Skreślenie z listy członków AKO może nastąpić w drodze uchwały Zarządu w przypadku:
 2. skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;
 3. nieusprawiedliwionego zalegania w opłacaniu składek członkowskich przez okres ponad roku;
 4. naruszenia postanowień statutu lub działania na szkodę AKO;
 5. Podmiotom skreślonym z listy członków AKO przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia wnoszone za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o podjęciu przez Zarząd uchwały o skreśleniu członka z listy. Odwołanie wniesione po upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym pozostawia się bez rozpoznania.

Rozdział IV

ORGANY AKADEMICKIEGO KLUBU OBYWATELSKIEGO

 • 20

Organami AKO są:

 1. Walne Zgromadzenie
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna.
 • 21
 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa pięć lat.
 2. Przewodniczący Zarządu oraz Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów obecnych członków Walnego Zgromadzenia.
 • 22
 1. W przypadku ustąpienia ze stanowiska, skreślenia z listy członków lub śmierci Przewodniczącego Zarządu, Sekretarz Zarządu niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie, które dokonuje wyboru nowego Przewodniczącego Zarządu.
 2. Mandat Przewodniczącego Zarządu wybranego w trybie opisanym w ust. 1 niniejszego

paragrafu wygasa wraz z upływem kadencji pozostałych członków Zarządu.

 1. W przypadku zmniejszenia się składu osobowego któregokolwiek z organów AKO wymienionych w § 20 ust. 2-4 niniejszego statutu poniżej minimalnej liczby członków danego organu określonej postanowieniami niniejszego statutu, w wyniku ustąpienia ze stanowiska, skreślenia z listy członków lub śmierci członka organów AKO wymienionych w § 20 ust. 2-4 niniejszego statutu, skład osobowy danego organu jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko. W tym celu Przewodniczący Zarządu niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie.
 2. Mandat członka organu AKO wybranego w trybie opisanym w ust. 3 niniejszego paragrafu wygasa wraz z upływem kadencji pozostałych członków danego organu.

1. WALNE ZGROMADZENIE

 • 23

Najwyższą władzą AKO jest Walne Zgromadzenie

 • 24
 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd raz do roku.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd informuje wszystkich członków, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na adres wskazany przez członka, wskazując pierwszy i drugi termin Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinno zostać wysłane na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
 3. Walne Zgromadzenie obraduje na podstawie uchwalonego przez siebie porządku obrad, którego projekt w dniu ich rozpoczęcia przedstawia Zarząd AKO.
 • 25
 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd:
 2. z inicjatywy Zarządu;
 3. na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 4. na wniosek przynajmniej jednej czwartej ogólnej liczby członków AKO.
 5. Zarząd w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty podjęcia uchwały lub otrzymania wniosków, o których mowa w ust. l pkt. b. i c. niniejszego paragrafu zwołuje Walne Zgromadzenie w celu odbycia obrad nad sprawami, dla których został zwołany.
 6. Komisja Rewizyjna ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu.
 7. Jeżeli mimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt c. niniejszego paragrafu, Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu, członkowie, którzy złożyli wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt c. niniejszego paragrafu, mają prawo zwrócenia się do Komisji Rewizyjnej o zwołanie Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku Komisja Rewizyjna ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia bez konieczności występowania z wnioskiem do Zarządu.
 • 26
 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 2. uchwalenie statutu AKO oraz zmian w tym statucie;
 3. uchwalenie programu i głównych kierunków działalności AKO;
 4. uchwalenie regulaminu wyboru władz AKO;
 5. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 7. podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zgromadzenia;
 8. ocena działalności AKO i jego władz oraz rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi;
 9. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania AKO i przeznaczenia jego majątku.
 10. podejmowanie uchwał we wszelkich innych sprawach nie zastrzeżonych dla kompetencji innych organów AKO.
 11. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, Walne Zgromadzenie w pierwszym terminie wskazanym w zawiadomieniu może podejmować uchwały w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków AKO uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
 12. Walne Zgromadzenie w drugim terminie wskazanym w zawiadomieniu może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych na nim członków AKO.
 13. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że niniejszy statut stanowi inaczej

2. ZARZĄD

 • 27

Zarząd reprezentuje AKO na zewnątrz oraz kieruje jego działalnością, zgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa, statutu i uchwał Walnego Zgromadzenia.

 • 28
 1. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zarządu i pozostałych członków Zarządu

w liczbie 4-12 spośród członków zwyczajnych AKO.

 1. Zarząd wybiera spośród siebie: wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
 2. Posiedzenia Zarządu AKO odbywają się stosownie do potrzeb.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący Zarządu lub upoważniony przez niego członek Zarządu, zawiadamiając wszystkich członków Zarządu oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pisemnie, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na adresy wskazane przez członków Zarządu oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinno zostać wysłane na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia Zarządu i wskazywać termin, miejsce i porządek obrad posiedzenia.
 4. Zarząd kieruje pracami AKO i reprezentuje go na zewnątrz. Do składania oświadczeń woli w imieniu AKO we wszystkich sprawach, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw, a także zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu w tym Przewodniczącego Zarządu lub Wiceprzewodniczącego Zarządu lub Skarbnika.
 • 29
 1. Posiedzenie Zarządu może zostać także zwołane na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 2. Przewodniczący Zarządu w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od daty otrzymania wniosku Komisji Rewizyjnej, o którym mowa w ust. l niniejszego paragrafu zwołuje posiedzenie Zarządu w celu odbycia obrad nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo zwołania posiedzenia Zarządu, jeżeli Przewodniczący Zarządu

nie zwoła go w terminie wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu.

 • 30

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą działalnością AKO, zgodnie ze statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia;
 2. prowadzenie działań mających na celu popularyzację AKO oraz jego celów;
 3. reprezentowanie AKO na zewnątrz, w tym także zaciągania zobowiązań majątkowych,
 4. powoływanie komisji problemowych i zespołów doraźnych oraz uchwalanie zasad ich funkcjonowania;
 5. uchwalanie wysokości składek członkowskich;
 6. zarządzanie funduszami i majątkiem AKO;
 7. składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu;
 8. zwoływanie Walnego Zgromadzenia.
 • 31
 1. Zarząd podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jego członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
 2. Uchwały Zarządu AKO podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

3. KOMISJA REWIZYJNA

 • 33
 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej AKO.
 2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 członków AKO, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
 • 34
 1. Komisja Rewizyjna sprawuje stały nadzór nad działalnością AKO we wszystkich dziedzinach jego działalności.
 2. Komisja Rewizyjna nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw AKO.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 4. przeprowadzenie co najmniej raz w roku całościowej kontroli działalności AKO, w tym w szczególności gospodarki finansowej i stanu opłacania składek członkowskich;
 5. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania obejmującego ocenę całokształtu działalności, gospodarki finansowej i majątkowej AKO z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi;
 6. Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 7. W celu wykonania swoich obowiązków Komisja Rewizyjna może badać wszystkie dokumenty AKO, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku AKO.
 8. Każdy członek Komisji Rewizyjnej może samodzielnie wykonywać prawo nadzoru.
 9. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
 10. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

Rozdział V
RELACJE Z INNYMI STOWARZYSZENIAMI I ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI

 • 35
 1. Akademicki Klub Obywatelski może przystępować do federacji klubów, stowarzyszeń i innych organizacji kierujących się w swojej działalności podobnymi założeniami ideowymi i programowymi.
 2. Decyzję o przystąpieniu do federacji, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu podejmuje Walne Zgromadzenie.

Rozdział VI
MAJĄTEK I FUNDUSZE AKADEMICKIEGO KLUBU OBYWATELSKIEGO

 • 36
 1. Majątek AKO stanowią nieruchomości, ruchomości oraz środki pieniężne.
 2. Decyzje o nabywaniu i zbywaniu praw majątkowych oraz zaciąganiu zobowiązań majątkowych w imieniu AKO podejmuje Zarząd.
 3. Do ważności oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych AKO oraz udzielania pełnomocnictw wymagane łączne działanie i podpisy dwóch członków Zarządu w tym Przewodniczącego Zarządu lub Wiceprzewodniczącego Zarządu lub Skarbnika.
 • 37
 1. Majątek AKO powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku AKO oraz ofiarności społecznej.
 2. Akademicki Klub Obywatelski, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności społecznej.
 • 38

Fundusze AKO przeznacza się na działalność statutową.

Rozdział VII
ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 • 39
 1. AKO rozwiązuje się:
 2. w razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu AKO;
 3. w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
 4. Uchwałę o rozwiązaniu AKO podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
 5. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu AKO, Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku pozostałego po likwidacji.
 6. W okresie likwidacji Zarząd powinien zakończyć bieżące sprawy AKO, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek AKO.
 7. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego AKO.

Rozdział VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 40
 1. Zmiana statutu AKO może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów.
 2. Propozycje zmiany statutu AKO mogą zgłaszać:
 3. Zarząd,
 4. Komisja Rewizyjna,
 5. 1/10 ogólnej liczby członków AKO.
 6. Komisja Rewizyjna, Rada Programowa oraz 1/4 ogólnej liczby członków AKO zgłaszają propozycje zmian statutu AKO Zarządowi, który w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania propozycji zmian statutu AKO zwołuje Walne Zgromadzenie.
 7. Zarząd AKO jest zobowiązany zawiadomić sąd rejestrowy o zmianie statutu.
 • 41

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie znajdują przepisy Prawa o stowarzyszeniach.