AKO Szczecin – kim jesteśmy?

Od 11 lat działają w dużych miastach uniwersyteckich Akademickie Kluby Obywatelskie. Są to grupy osób w różny sposób związanych z życiem akademickim, którym bliskie są idee konserwatyzmu i wartości chrześcijańskie. Takie kluby posiada już 10 ośrodków: Poznań, Kraków, Łódź, Warszawa, Gdańsk, Katowice, Lublin, Toruń, Olsztyn i Wrocław.  Od 30 maja br. Akademicki Klub Obywatelski działa także w Szczecinie. Patronem naszego Klubu wybraliśmy św. Jana Pawła II.

AKO tworzą środowiska opiniotwórcze, w razie potrzeby wydające oświadczenia czy stanowiska formułowane w imieniu środowisk akademickich i popierane przez należące do AKO osoby, także w sytuacjach, kiedy osoby o poglądach konserwatywnych lub ze względu na swoje przekonania są dyskryminowane lub marginalizowane, co niestety zdarza się coraz częściej. W całej Polsce jest nas już kilkaset osób, wśród których każdy może także znaleźć ewentualnie wsparcie dla własnych inicjatyw, albo w miarę możliwości i chęci, włączyć się w inicjatywy zaproponowane przez innych.

Mnie osobiście do przystąpienia do AKO skłoniły następujące powody:

– przede wszystkim oczywiście – mojemu sercu bliskie są idee (o nich za chwilę), które podzielam z innymi członkami AKO, a które coraz częściej są rugowane z życia uczelni wyższych,

– w AKO działają naukowcy, których i dorobek naukowy i życiowa postawa są dla mnie imponujące

– obecność w AKO daje mi możliwość poznania badaczy o podobnych poglądach i wrażliwości, którzy na swoich uczelniach są w cichej mniejszości, ale w całej Polsce stanowią liczną, choć póki co słabo zorganizowaną grupę,

– za to coraz skuteczniej organizują się i wpływają na kierunki rozwoju wyższych uczelni ludzie o poglądach liberalno-lewicowych, a nawet lewackich, bardzo często o zapędach autorytarnych. Naukowcy o poglądach konserwatywnych, patriotycznych, chrześcijańskich są marginalizowani, nierzadko poddawani ostracyzmowi, zdarzały się już także przypadki realnych prześladowań za przekonania.

– od wielu lat obserwuję działania podejmowane przez członków AKO i we wszystkich znanych mi przypadkach całkowicie je popieram.

– AKO stanowi silną grupę wsparcia, a także pomocy organizacyjnej w działaniach, które sami moglibyśmy inicjować.

– Last but not least – miło jest się od czasu do czasu znaleźć wśród ludzi, którzy myślą w podobny sposób, cenią te same wartości, którym nie jest wszystko jedno, którym przyświecają podobne ideały. To odtrutka na zalew relatywizmu, politycznej poprawności i lewicowego autorytaryzmu na naszych uczelniach.

Warto podkreślić, że nie jest to żadna partia czy organizacja polityczna i członkowie niekiedy znacząco różnią się sympatiami partyjnymi albo poglądami na poszczególne kwestie, tak to już bywa wśród naukowców. AKO jest natomiast zrzeszeniem naukowców nawiązującym do chlubnych tradycji tego typu towarzystw, stowarzyszeń, akademii itp. działających w środowisku europejskich, w tym także polskich uczonych od XIX w.

To, co nas łączy wynika ze statutowych założeń AKO:

Celem AKO jest kształtowanie i propagowanie postaw i działań upowszechniających nowoczesny polski patriotyzm, który łączy pamięć o dokonaniach i tradycjach minionych pokoleń Polaków z działaniami na rzecz rozwoju współczesnej Polski i przyszłych pokoleń.

Działania podejmowane przez AKO mają na celu również dążenie do zapewnienia wysokiego poziomu edukacji i nauki polskiej. Obszarami możliwej działalności AKO jest m.in.

  • organizowanie konferencji, seminariów, sympozjów, wykładów, pogadanek, pokazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych mediów dla różnych środowisk, zwłaszcza dla szkół, podczas których przekazywać się będzie ich uczestnikom wiedzę o różnych aspektach historycznych i współczesnych polskiego życia narodowego i państwowego,
  • inicjowanie dyskusji lub włączanie się w dyskusje o ważnych moralnie, społecznie, ekonomicznie, politycznie sprawach życia publicznego w Polsce – formułowanie i wydawanie w tych sprawach oświadczeń, opinii, komunikatów, stanowisk, odezw itp.
  • domaganie się od osób pełniących funkcje publiczne, aby ich działania służyły dobru wspólnemu, a nie interesom partykularnym czy osobistym, w szczególności dotyczy to funkcjonariuszy instytucji państwowych, samorządowych i pracowników mediów publicznych i komercyjnych,

Ideową podstawą działań AKO są wartości chrześcijańskie i patriotyczne, które od ponad tysiąca lat współtworzyły polską tożsamość narodową; a także zasady solidarności społecznej i demokracji we wszystkich sferach życia publicznego.

Członkowie AKO w swoim myśleniu i działaniach kierują się zasadą komplementarności metod naukowego, religijnego i artystycznego poznawania i objaśniana świata.

Za nadrzędne kategorie organizujące polskie życie społeczne członkowie AKO uznają rodzinę, naród i suwerenne państwo.

Zachęcam do zajrzenia na stronę Klubu macierzystego w Poznaniu: http://ako.poznan.pl (tam też są odnośniki do Klubów w innych ośrodkach akademickich)

W Szczecinie nie brakuje naukowców, którzy podzielają powyższe idee, na pewno nie jest ich mniej niż w innych miastach. Być może należy do naszego grona także Pani czy Pan, którzy właśnie czytacie tę notatkę – skoro ktoś doczytał aż do tego miejsca, jest na to duża szansa. Zapraszamy do kontaktu i rozmowy.

pozdrawiam bardzo serdecznie 😊
Piotr Briks